Telemedycyna w szkołach usprawni opiekę? – raport NIK

Telemedycyna w szkołach usprawni opiekę? Jak obecnie kształtuje się opieka medyczna nad uczniami i problemy zdrowotne młodzieży szkolnej przeczytacie w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Tam również o niewykorzystanym potencjale finansowym na nowe gabinety i brakach kadrowych w ochronie zdrowia, które są równie dotkliwe w medycynie szkolnej.

Chaos w opiece zdrowotnej nad dziećmi w szkołach

Telemedycyna w szkołach usprawni opiekęZ dokumentu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że opieka medyczna sprawowana w szkołach nad uczniami stanowi duży problem. Koncepcja i organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w Polsce na przestrzeni lat uległy znacznym zmianom. Brak opieki profilaktycznej, rozdrobnienie dostawców świadczeń i znaczne ograniczenia w dostępności do specjalisty medycznego na terenie placówki oświaty oraz kompletne sprywatyzowanie stomatologii odmieniły oblicze polskich szkół.

Braki kadrowe i dysproporcje struktury wieku kadry medycznej

Na niekorzystny obraz ochrony zdrowia w szkołach wpływa niedobór personelu i niepoprawne jego rozdysponowanie w obiektach. Pielęgniarki szkolne powinny być obecne na terenie obiektu w czasie trwania zajęć. Niestety w 11 kontrolowanych ośrodkach pojawiały się znaczące uchybienia. W 27 proc. podmiotów udzielano świadczeń niezgodnie z harmonogramem pracy kadry, a w 63 proc. kontrolowanych obiektów stwierdzono brak dostępności świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.Telemedycyna w szkołach usprawni opiekę

Ograniczone wsparcie finansowe szkół i podmiotów medycznych

Finansowanie opieki medycznej z jednostek samorządu sprawujących opiekę jako organ prowadzący stanowiło wyzwanie w ponad 50 proc. kontrolowanych jednostkach. Brak wsparcia to po części brak zainteresowania dyrektorów szkół rozwojem tego obszaru – brak wniosków o wsparcie finansowe. To również problemy lokalowe na terenie obiektów do wydzielenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej. W 45 proc. kontrolowanych obiektów świadczenia te były udzielane w salach klasowych, pokojach nauczycielskich, bibliotekach czy piwnicach.

Telemedycyna w szkołach usprawni opiekę?

Podstawowymi potrzebami w opiece medycznej w szkole jest profilaktyka i pomoc w sytuacjach wypadków. Najczęściej do urazów dochodzi w szkołach podstawowych i gimnazjach. To tam dyżur pielęgniarki czy osoby medycznej jest najbardziej potrzebny. Realizacja testów przesiewowych w szkołach pozwala też monitorować stan zdrowia uczniów. Do najczęstszych problemów zdrowotnych zalicza się zniekształcenia kręgosłupa, alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka i otyłość. W mniejszym stopniu choroby przewlekłe takie jak niedokrwistość, choroby tarczycy czy nowotwory. Korzystanie z rozwiązań usprawniających opiekę – telemedycyna, i raportowanie świadczeń przez systemy informatyczne stanowi element doskonalący system opieki i zapewniający satysfakcję dzieci i rodziców, jak i personelu medycznego realizującego te usługi.

Konieczna integracja systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji

Telemedycyna w szkołach usprawni opiekęTelemedycyna w szkołach usprawni opiekę i realizację programów polityki zdrowotnej w jednostkach samorządu terytorialnego województw. Musi jednak zostać poprzedzona analizą i oceną potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Niezrozumienie stanu zdrowia mieszkańców gmin i ich potrzeb nie pomoże w podnoszeniu jakości opieki i świadczeń. Konieczna jest poprawa modelu medycyny szkolnej w oparciu o realne potrzeby i korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii i telemedycyny w ochronie zdrowia. Istotne będzie stworzenie Standardów Funkcjonowania Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej w szkołach dla każdego poziomu edukacyjnego. Obecny system nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego populacji, o czym świadczy zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Cały raport, jak i prezentację zawierającą najważniejsze elementy i wnioski znajdziecie w zakładce Artykuły i Raporty.

Dodaj komentarz